Условия за пазаруване и политика за поверителност

 ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Настоящите общи условия регламентират отношенията между ТЕХНОМОБИ ЕООД и лицата ползващи сайта и онлайн магазина находящи се на този адрес.

Дефиниции 

“НИЕ”, “ТЕХНОМОБИ ”, “ДРУЖЕСТВОТО” означава “ТЕХНОМОБИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. ХАСКОВО УЛ. ОДРИН 14 вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с BG204203427 , банкова сметка BG93UBBS80021049582040 BGN И BG66UBBS80021113182710 USD в ОББ
“ЗЗП” – означава Закон за защита на потребителите.
“ЗЗЛД” – означава Закон за защита на личните данни. 
“ЗПУ” – означава Закон за пощенските услуги. 
“САЙТ” – означава уебсайта находящ се на www.tehnomobi.com
“ОНЛАЙН МАГАЗИН” – означава виртуалният магазин находящ се на www.tehnomobi.com предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет. 
“ПОЛЗВАТЕЛ” –означава лице ползващо функционалностите на сайта. 
“ПОТРЕБИТЕЛ” – означава потребител по смисъла на ЗЗП. 
“ЛИЧНИ ДАННИ” - означава лични данни по – смисъла на ЗЗЛД. 
“НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ” - означава наложен платеж по смисъла на ЗПУ.

"БАНКА” – означава търговска банка или друга финансова институция

“ОБЩИ УСЛОВИЯ”
означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

Регистрация

Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията е задължителна само за използване на някои функционалности и  пазаруване в онлайн магазина. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без да е необходима регистрация. За да се регистрирате е необходимо да имате навършени 18 години и да попълните регистрационен формуляр. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на регистрацията ползвателят ще получи потребителско име и парола, с които ще може да влиза в създадения му в сайта профил.

ВАЖНО!Със създаването на акаунт декларирате, че имате навършени 18 години.

Имате право да закриете профила си по всяко време. Ако решите да го направите, профилът Ви ще престане да съществува и ще се счита за неактивен. Ще запазим Вашите лични данни в случаите, когато това се изисква от закона, или ако има неуреден правен спор.

В случай, че не желаете да регистрирате акаунт, имате възможност да пазарувате като гост, като предоставените в този случай данни се обработват само за целите на изпълнението на конкретната поръчка и не се съхраняват за следващи Ваши поръчки.

Пазаруване

Чрез електронна поръчка от онлайн магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя респективно вносителя на съответната стока, като ТЕХНОМОБИ ЕООД не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.

 

Поръчки

Поръчки могат да правят само потребители приели общите условия, част от които е и Политиката за поверителност. За да направите поръчка е необходимо да попълните формуляра за поръчка, като следвате процедурата.

Бързата поръчка в сайта не може да начислява суми за доставка, тя е просто заявление за желание за покупка, което задължително е последвано от обаждане на наш служител за уточняване на подробности за доставка.
Бутон "Бърза поръчка" в сайта не начислява сума по наложен платеж, който е за сметка на купувача, освен ако изрично към информацията за даден продукт, не е посочено, че доставката е за сметка на магазина.

Цени

Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, ТЕХНОМОБИ ЕООД си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представени в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка, която е посочена отделно

Плащане

Ползвателят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока като използва по свой избор един следните способи: 1.”Наложен платеж”. 2. Плащане с банкова карта. 3 Банков превод. Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на ТЕХНОМОБИ ЕООД, цялата продажна цена на поръчана чрез онлайн магазина стока. В случай на плащане чрез “наложен платеж”при доставката купувачът получава от куриера фактура, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставка. Купувачът предава на куриера сума равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставка) посочена във фактурата, което се отбелязва в талона за приемо – предаване, (удостоверяващ предаването на стоката посочена във фактурата от куриера на купувача) който служи за разписка. С подписването талона за приемо – предаване купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на ТЕХНОМОБИ ЕООД сумата представляваща продажната цена на доставената стока.

Договор

Договорът за продажба от разстояние между ТЕХНОМОБИ ЕООД и ползвателя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на ТЕХНОМОБИ ЕООД. Всички продукти в онлайн магазина без гаранция или с гаранция по-малка от 24 месеца са мострени, продукти втора употреба или аксесоари и консумативи. Под мострени продукти трябва да се разбира, че продуктите не са ползвани, а са били тествани или изложени на витрина по-дълго време, което е довело до изтичане на част от гаранционния им срок.

Доставка

Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с куриер. Доставки се извършват само на географската територия на Република България, което изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и др. които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България. При доставката получателят подписва талон за приемо – предаване, с което удостоверява точното изпълнение на поръчката. Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните: 1. За стоки поръчани до 14 часа българско време - 24 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката. 2. За стоки поръчани след 14 часа българско време - 48 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката. Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка прилагани от куриера посочени на http://www.econt.com/offices/   

При всички случаи ТЕХНОМОБИ ЕООД си запазва правото едностранно, без да информира потребителя да удължава посочените срокове с до седем дни. Стоките се доставят на получателите стандартно - на ръка срещу подпис, като по–големите пратки (по преценка на лицето извършващо доставката) се доставят до входа на сградата. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва: 1. за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката. 2. за домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на ТЕХНОМОБИ ЕООД и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др) лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на ТЕХНОМОБИ ЕООД и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, ТЕХНОМОБИ ЕООД задържа всички заплатени от купувача суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка.

 

Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена.

На основание чл. 55, ал.1 ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП в 14 дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:

1. Потребителят предварително писмено да информира ТЕХНОМОБИ ЕООД, на следният имейл адрес: tehnomobi@gmail.com, че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи: а) конкретен начин по който ще върне стоката. б) банкова сметка по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.

 2. Стоката да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа лице в посочения по реда на предходната точка начин за връщане на стоката.

 3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отварянаи да не е нарушена цялостта на поставени от ТЕХНОМОБИ ЕООД защитни стикери.

4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на ТЕХНОМОБИ ЕООД, рискът от случайното и погиване или повредждане се носи изцяло от потребителя.

В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал.1ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, ТЕХНОМОБИ ЕООД се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда даден по – горе банкова сметка) в срок от 5 до 30 дни от връщането на стоката.

При несъответствие на външния вид на стоката, която потребителя връща към Техномоби ЕООД с искане за възстановяване на цялата заплатена сума за същата, Техномоби ЕООД възстановява на потребителя 60 процента от стойността, заплатена за стоката.

Като несъответствие на външния вид на стоката се приема: разкъсани опаковки, отлепени заводски стикери и фолиа, следи от употреба на продукта, които не могат да позволят препродажбата му като нов. Закупената стока трябва да бъде върната във вид, в който е получена.

Техномоби ЕООД не носи отговорност за повреди причинени от клиента при монтаж на Авто електроника, Мултимедийни системи, Аудио системи. Щетите причинени от неоторизиран монтаж се заплащат от клиента плюс куриерските такси за транспорта !!! При щети по вина на клиента, които не могат да бъдат отстранени в законовия срок или няма налични резервни части се налага изчакване от страна на клиента до получаване на съответната резервна част !!!

Преглед на стоката.Рекламации

При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Гаранционните продукти се изпращат до сервиза посочен в гаранционната карта по куриерска фирма Спиди- икономична услуга. Задължителен атрибут на изпратената стока е гаранционна карта към нея и описание на проблема. По желание на клиента гаранционния продукт може да бъде върнат и в магазина, от който е закупена, по избран от него куриер, но тогава услугата се заплаща от клиента. Не се приемат стоки изпратени от клиента към магазина, когато услугата е за сметка на магазина, освен при изрична уговорка със служител на фирма ТЕХНОМОБИ ЕООД.Адрес за жалби: гр. ХАСКОВО УЛ. ОДРИН 14 Телефон за техническа поддръжка 0877/ 334 195

Други

ТЕХНОМОБИ ЕООД се ангажира да предоставя само услугите предствени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на предствянето и, като ТЕХНОМОБИ ЕООД си запазва правото по – всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на ТЕХНОМОБИ ЕООД преди извършването и поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено в противен случай независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна. ТЕХНОМОБИ ЕООД не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове публикувани на настоящият сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които същите препращат се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.
ТЕХНОМОБИ ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес. Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на предоставените му от ТЕХНОМОБИ ЕООД потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на ТЕХНОМОБИ ЕООД за редовна, ако при направата и са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра или от неовластено лице. При закупуване на стоки чрез онлайн магазина не важат издаваните от ТЕХНОМОБИ ЕООД ваучери и карти за отстъпка. Достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина за некоректни ползватели ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение ще бъдат заличени. За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. Хасково, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно – Хасковски районен съд.

Условия за гаранция на мобилни телефони:

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите 

Срок на гаранцията - 24 месеца от датата на закупуване. 

Гаранцията не се отнася за акумулаторната батерия и аксесоарите към телефона / панели, зарядно устройство, мултимедийна карта, хендс-фрий, data-кабел...и т.н/, фирмата не носи отговорност за софтуерни пропуски на производителя във софтуерната версия на мобилния апарат, но при възможност я ъпдейтва. Дълготрайността на батерията и нейните характеристики зависят изцяло от спазването на правилата за експлоатация, предписани от производителя. 

 

Условия, при които не се признава гаранцията:

Липса на гаранционни документи или невалидност на тези документи, а именно:

    Несъвпадение, нечетливост или липса на IMEI номер на телефона, на данните на клиента и други.

    Нарушение на целостта, изтриване или липса на етикета на производителя или на гаранционния етикет на телефона, всички случаи на повреди, причинени от неправилна употреба, изпускане, удар, неправилно съхранение, заливане с течности, опити за поправка и софтуерна интервенция от неупълномощени лица, зареждане с неоригинални зарядни устройства или други външни въздействия в противоречие с изискванията на производителя.  

    При несъответствие на данните между записаното в гаранционната карта и продукта.

    При липса на гаранционна карта или копие от нея.

    При изтичане на гаранционния срок упоменат в гаранционната карта.

    При опит за ремонт, модификация или промяна на техническите характеристики, неизвършени в сервиза .

    При нарушаване на целостта на гаранционните лепенки, пломби и фабрични етикети, целящи предотвратяване на неоторизирана намеса.

    При повреди настъпили при транспорт или в следствие на неподходящо съхранение, неспазване на указанията за експлоатация, описани в съпровождащата продукта документация, вследствие на неизправности в електрическата мрежа, токови удари, мълнии, незаземяване, механични деформации, небрежно боравене с техниката,нарушен външен вид, природни бедствия, неспазване на посочените по-долу изисквания към електрическото захранване.

    Дефекти причинени от други модули и устройства, използувани съвместно с гаранционния продукт

    Не се приемат за гаранционно обслужване продукти с лош външен вид, със следи от удари по корпуса на апарата, силно замърсени, заливани с течности или с видими механични увреждания (надирания, отчупвания, смачквания)

    Дефекти или повреди в резултат от прилагане на прекомерна сила или използване на метални предмети върху сензорния екран (например ключове, пари в джобовете)

    Устройствата, които са с премахнат или сменен IMEI в следствие на неправилна подмяна на софтуер, ако продуктът е отварян или ремонтирани от друг сервиз и гаранционните лепенки са премахнати.

    Всички физически дефекти или повреди в резултат на неправилна експлоатация и поддръжка.

    Щети причинени от потребителя (например: счупен екран, USB или слот за SIM карта/и).

    Щети причинени от вода или влага.

    Проблеми с екрана, поради неправилно използване (например жълто петно или петно/ивица причинени от притискане на екрана).

    Гаранцията на продуктите не се отнася до инсталация и настройка. Проблеми свързани с инсталиране и конфигуриране на софтуер се заплащат.

    Дефектирането на елемент от даден продукт не е основание за замяна или връщане на сумата платена за него. Замяна се извършва, само при установяване на невъзможност да бъде ремонтирано устройството.

     Фирмата не носи отговорност за софтуерни пропуски на производителя във софтуерната версия на мобилния апарат, но при възможност я ъпдейтва. Не винаги всеки нов ъпдейт е по добър от предшестващия го. Възможно е след ъпдейт да се промени работата на телефона и издръжливоста на батерията.

    В случаите на повече от едно гаранционно обслужване, това не може да е основание за замяна на устройството или връщане на сумата, заплатена за него.

    Първоначалния гаранционен срок се запазва, независимо дали продуктите са били ремонтирани или заменени.

    В случай, че производителят реши да промени някоя характеристика на даден модел на по-късен етап, магазина не отговаря за тази промяна и не дължи замяна на съответното устройство. Обикновено такива промени са минимални, не се упоменават на кутията и ние няма как да разберем за тази промяна, за която отговорност носи самият производител. С покупката на устройство от нашия магазин, вие се съгласявате с тези условия.

 

Срок за отстраняване на повредата е 30 календарни дни от датата на приемане на апарата.

 

При рекламация се представя гаранционната карта, в противен случай гаранцията отпада.

 

Транспортните разходи за доставяне на продукта до търговските обекти на фирмата, както и обратния път са за сметка на клиента.

 

В срок от 14 работни дни, клиентът има право да върне стоката по чл.52,ал.1, т.7 на Закона за Защита на Потребителя, без да посочва причина да се откаже от сключения договор, чрез попълване на приложения формуляр за отказ (формуляра може да бъде изтеглен от ТУК ). Моля обърнете внимание, че стоката не трабва да е увредена, разпечатана, да не е ползвана и с ненарушена опаковка.! Ако едно от изброените условия е нарушено, клиента пак има право да върне стоката, но той няма да получи пълния размер на сумата, която е заплатил (ще бъде процентно намалена по преценка на продавача), съгласно чл.55, т.4 от Закона за Защита на Потребителя.

Незавизимо от настоящата търговска гаранция, продавача отговаря пред закона по чл.112-115 от ЗЗП и при условията, посочени в следните разпоредби:

Ч